Silencee95

16 tekstów – auto­rem jest Si­len­cee95.

Każde "mam pra­wo.." niesie za sobą ja­kieś konsekwencje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 listopada 2015, 13:16

Nie czas
Nie miejsce.
Zaczekaj
Oddychaj. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 października 2015, 22:04

Pośpiewaj­my, dlacze­go by nie zaśpiewać. Je­sień nie mu­si być smutna. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 października 2015, 15:47

Już nie wiem co bar­dziej boli,
Całe to życie,
Czy może fakt, że nie jebnę głową o ścianę żeby za­pom­nieć, bo jes­tem zbyt zmęczona. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 października 2015, 21:19

Wi­taj no­co czar­na.
Proszę,
Czy dziś możemy wstrzy­mać na mo­ment ciche roz­mo­wy ple­cione myśla­mi ? Bo widzisz od ja­kiegoś cza­su bo­li mnie od nich ser­ce, tak jak­by się.. łamie, a ciężko później będzie mi je naprawić. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 października 2015, 23:32

Spoglądam na Ciebie jak przez dziurkę od klucza. Jeśli będziesz chciał sta­niesz w miej­scu, które poz­wo­li mi Ciebie zo­baczyć . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 października 2015, 11:58

Ser­ce moje!
Zacho­waj rozum.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 października 2015, 08:42

Zam­knięte oczy przy sprag­nionych us­tach nie widzą zna­ku zakazu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 października 2015, 13:36

Siedzę te­raz otu­lona nocą, po­między Twoimi niesłowa­mi i tęsknię za tym cze­go nie powiedziałeś. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 października 2015, 21:26

" Nie umiem wy­razić te­go, co bym chciała.
Os­tatnio ciągle tak jest. Sta­ram się coś po­wie­dzieć, ale do głowy przychodzą mi tyl­ko nieod­po­wied­nie słowa al­bo całko­wicie różne od tych, które mam na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 października 2015, 15:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność

17 listopada 2015, 13:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każde mam pra­wo.. niesie [...]

17 listopada 2015, 13:16Silencee95 do­dał no­wy tek­st Każde mam pra­wo.. niesie [...]

24 października 2015, 22:04Silencee95 do­dał no­wy tek­st Nie czas Nie miej­sce. Zacze­kaj Od­dychaj.  

23 października 2015, 22:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Pośpiewajmy, dlacze­go by nie [...]

23 października 2015, 15:47Silencee95 do­dał no­wy tek­st Pośpiewajmy, dlacze­go by nie [...]

22 października 2015, 21:57Silencee95 sko­men­to­wał tek­st Już nie wiem co [...]

22 października 2015, 21:22Horacy sko­men­to­wał tek­st Już nie wiem co [...]

22 października 2015, 21:19Silencee95 do­dał no­wy tek­st Już nie wiem co [...]

19 października 2015, 23:43Silencee95 sko­men­to­wał tek­st Wiesz co jest gor­sze [...]

19 października 2015, 23:32Silencee95 do­dał no­wy tek­st Witaj no­co czar­na. Proszę, Czy [...]